عکس‌های شنبه، ۱۱ شهریور ۱۴۰۲کلیسای صلیب مقدس، جزیره‌ی آختامار، ترکیه

شنبه، ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ ‐ توسط ارمیا
برگشت به صفحه‌ی قبلی